Kulturrees London

Vom 6. bis den 8. Mäerz woren mer äis op London kulturell beräicheren. Om Wee fir dohinn hate mer bäi NewHolland zu Zedelgem an der Belscht een Zwëschenstopp gemat. Samsdes wore mer d’Warner Bros Studioen kucken.