Artikel am Wort

Am Wort vom 21. Abrëll 2015 gouf een Artikel zu eiser Generalversammlung publizéiert. Mer haten een Don von 1000€ un d’ONG von der Landjugend gemat. Weiderhin goufen 3 nei Memberen an den Comité opgeholl.

Artikel GV