Comité

Den aktuelle Comité setzt sech folgendermoossen zesomen:

Präsident: Bob Glod
Vize-Präsident: Louis Keipes
Caissière: Véronique Reiff
Secrétaire: Marthe Bourg
Bäisetzender: Yannick Bewer
Jos Fischbach
Sven Fourmann
Tom Hoffmann
Jeff Jodocy
Luc Kalbusch
Jos Reiners
Fränz Schlechter
Joy Siebenaller