Currently browsing

Page 3

Kulturrees London

Vom 6. bis den 8. Mäerz woren mer äis op London kulturell beräicheren. Om Wee fir dohinn hate mer bäi NewHolland zu …

Cavalcade

Dëst Joer wore mer mam Thema “Op der Alm” op der Cavalcade vertrueden. Hei por Andréck:

Neien Site online

No enger längerer Zwangspaus ass den Site von der Landjugend Cliärref rëmm online. Deen neien Design soll durch vill Fotoen méi ospreechend …

Viirbereedungen

D’Viirbereedungen fir eisen Wohl mat deem mer dëst Joer op d’Dikkricher Cavalcade starten lofen. Se mer optimistisch, et feelt just na bëssen …

Neijooschspatt

De 17. Januar 2015 wor eisen Tour fir den Neijooschpatt fir di 7 regional Gruppen ze organiséieren. Kuck hei d’Fotoe von deem flotten …

Generalversammlung

Den 28. Mäerz 2015 hale mer eis alljährlig Generalversammlung zu Eselbuer am Sall of. Hei ass d’Alodung dozou:  

X-MAS Reloaded

De 26. an 27. Dezember hate mer eisen traditionellen X-MAS Reloaded Bal zu Cliärref an der Hall Polyvalent. Fregdes honn den DJ …

Comitéseessen

Den 30. November wor de Comite an d’Hostellerie du Nord Fondue eessen.