Viirbereedungen

D’Viirbereedungen fir eisen Wohl mat deem mer dëst Joer op d’Dikkricher Cavalcade starten lofen. Se mer optimistisch, et feelt just na bëssen Farf: